Thống kê truy cập

Thông báo về việc ngừng cho trẻ làm quen với tiếng anh

Thực hiện công văn 694 của BGDĐT-GDMN về việc chấn chỉnh việc tổ chức cho trẻ làm

quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kể từ tháng 3-2014  nhà trường

sẽ ngừng hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng anh. 

Vậy mong các phụ huynh hết sức thông cảm.